Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Offertes: iedere vorm van aanbod gedaan door Lettertovenaar waaronder onder andere offertes en voorstellen voor teksten, journalistieke producties, PR en werkzaamheden op het terrein van communicatieadvies.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Klant: de wederpartij van Lettertovenaar oftewel de opdrachtgever.

Overeenkomst: Alle gemaakte afspraken tussen Lettertovenaar en klant met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Lettertovenaar.
Werk: het door Lettertovenaar vervaardigde werk en opdrachten.

Lettertovenaar: De Lettertovenaar, gevestigd aan de Horstweg 10b, 8107 AB te Broekland, ingeschreven bij de Kvk onder nummer 85921467, ook wel de opdrachtnemer.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze standaard algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Lettertovenaar met een opdrachtgever (hierna te noemen ‘klant’) sluit. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten. De voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Lettertovenaar en klant. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 2: Aanbod

2.1 Het aanbod tot het leveren van diensten door Lettertovenaar wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2       Elk aanbod wordt gedurende 14 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

2.3       Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren diensten die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

2.4       Het aanbod vermeld, indien mogelijk, het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen evenals de geschatte duur van het werk.

2.5       Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

2.6       Het aanbod door Lettertovenaar is vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Elke offerte is in principe vrijblijvend en is 14 dagen geldig. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de aanbieding door de klant uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan 2 maanden.

3.2 Aan het doen van een beknopt voorstel voor een productie zijn geen kosten verbonden. Hetzelfde geldt voor een oriënterend gesprek. Indien dit gesprek overgaat in een werkbespreking, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit dient door Lettertovenaar gemeld te worden.

Dit is het geval wanneer voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of wanneer de offerte anderszins meer dan 2 uur werk vraagt.

3.3 Wanneer de klant prijs stelt op een verslag van het gesprek met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

3.4 De ideeën en toelichting daarop die in de offerte zijn opgenomen, blijven eigendom van klant. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Deze schadevergoeding bedraagt tenminste 100 procent van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van Lettertovenaar.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Lettertovenaar verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en briefing van klant. Lettertovenaar heeft een inspanningsverplichting. Dit kan niet worden beschouwd als een resultaatverplichting.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lettertovenaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Klant machtigt Lettertovenaar om namens haar op te treden voor zover dit logischerwijs past bij de opdracht zoals beschreven in de overeenkomst. Lettertovenaar  kan niet namens de klant bindende financiële overeenkomsten aangaan. Daartoe dient de klant vooraf toestemming te verlenen.

4.4 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Lettertovenaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lettertovenaar worden verstrekt. Hierbij gaat het om:

  • Het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever, en de omvang van het werk;
  • De mate waarin de medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
  • De materialen of gegevens die de klant aanlevert en binnen welke termijn;
  • De persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
  • In geval van interviews: de nakoming van de afspraken met geïnterviewde (n) en het toezicht op nakoming daarvan;
  • De wijze waarop de productie of dienst wordt aangeleverd (papier, e-mail, We Transfer, drukwerk, post, etc.);
  • De uiterste aanlevertermijn, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve productie of dienst;
  • Het geldende honorarium of pakketprijs, exclusief onkosten en reiskosten, en –afhankelijk van de aard van de opdracht- exclusief BTW.

4.5 De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat de klant de gegevens aan Lettertovenaar ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 5: Wijziging en opzegging

5.1 Wijziging van de overeenkomst door klant is alleen geldig indien de wijziging schriftelijk door Lettertovenaar is bevestigd.

5.2 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van Lettertovenaar, het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Lettertovenaar heeft recht op een aanvullende vergoeding.

5.4 Opzeggen van een overeenkomst door de klant kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

5.5 Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 5 werkdagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en online media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn afgegeven.

5.6 Indien de klant de overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en Lettertovenaar nog geen begin heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de klant niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

5.7 In alle andere gevallen heeft Lettertovenaar recht op de volledige vergoeding. Concreet betekent dit het volgende: Indien de klant de overeenkomst na de in artikel 5.6 genoemde termijn om welke reden dan ook opzegt of de uitvoering van het werk stopzet, dan heeft Lettertovenaar recht op het volledige bedrag waar in de offerte akkoord op is gegeven.

5.8 De opdracht omschreven in de offerte dient binnen 1 jaar na ondertekening te worden uitgevoerd. Indien om welke reden dan ook de opdracht dusdanig wordt vertraagd dat het jaar is verstreken, heeft Lettertovenaar recht op het volledige bedrag waar in de offerte akkoord op is gegeven.

 

Artikel 6: Duur overeenkomst

6.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het werk is afgeleverd.

6.2 Indien partijen voor de levering van het werk een termijn overeenkomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

 

Artikel 7: Levering en eerste gebruiksrecht

7.1 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de Lettertovenaar.

7.2 Indien door gewijzigde omstandigheden bij de klant de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Lettertovenaar niet verplicht producties, die nog niet gereed zijn, te leveren. Lettertovenaar heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Indien klant en Lettertovenaar overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Lettertovenaar het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50 procent te verhogen.

 

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op het werk berusten uitsluitend bij Lettertovenaar, ongeacht de correctie van het werk op instructie van de klant.

8.2 Indien Lettertovenaar extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het oorspronkelijke honorarium.

8.3 Indien de klant gebruik wil maken van het werk (dit zou bijvoorbeeld een persbericht kunnen zijn dat door Lettertovenaar is geproduceerd en verstuurd) op een andere manier dan vooraf overeengekomen, dient toestemming te worden gevraagd. Als deze is verleend, geldt de restrictie dat het werk enkel is bedoeld voor het doel van de opdracht.

 

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1 De betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie of gebruik door opdrachtgever. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

9.2 De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen, tenzij de factuur anders vermeldt.

9.3       Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de klant zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim.

9.4 In geval van verzuim is de klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Voor partijen die handelen in de uitoefening van hun bedrijf geldt een minimum van € 250,00.

9.5 Tevens is de klant vanaf het moment dat hij in verzuim is een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de klant handelt in hoedanigheid van consument.

9.6 Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Lettertovenaar betaling in termijnen verlangen en/of een betaling voor aanvang van de opdracht verlangen. Over de hoogte van de betalingen en de termijn gaat Lettertovenaar voorafgaand aan de opdracht in overleg met de klant.

9.7 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Lettertovenaar onmiddellijk opeisbaar en heeft Lettertovenaar het recht de overeenkomst met klant onmiddellijk te beëindigen zonder dat enige (schade)vergoeding aan klant verschuldigd is.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De klant aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde producties en/of diensten. Lettertovenaar is, behoudens opzet of grove schuld van Lettertovenaar of diens medewerkers, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst.

10.2 Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Lettertovenaar wordt uitbetaald.

10.3 Lettertovenaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lettertovenaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lettertovenaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Lettertovenaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden volgens de in artikel 10.2 bedoelde verzekering, of indien Lettertovenaar niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid van Lettertovenaar beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van 3.000 euro.

10.6 Indien Lettertovenaar door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.

 

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Bij geschillen zal eerst worden gepoogd een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Lettertovenaar.